Als u zeker wilt zijn van uw zaak!

Direct offerte aanvragen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dankers Beveiligingsdienst en zijn opdrachtgever. Tevens gelden deze regels voor alle handelingen voorafgaand en tijdens het sluiten van een overeenkomst.
1.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel tussen Dankers Beveiligingsdienst en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en door beide partijen te worden goedgekeurd. 
1.3 Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Dankers Beveiligingsdienst zijn aanvaard. 
1.4 Alle aanbiedingen en offertes van Dankers Beveiligingsdienst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
1.5 Indien met betrekking tot de te verrichte diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Anders is deze overeenkomst tot het verlopen van het contract geldig. 
1.6 Contactgegevens van de opdrachtgever , de dienstinhoud (de opdracht) en de dienstijden worden vastgelegd op papier en als bijlage toegevoegd.

Terug naar boven

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat Dankers Beveiligingsdienst een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van Dankers Beveiligingsdienst, als uit het feit dat Dankers Beveiligingsdienst uitvoering geeft aan de overeenkomst. 
2.2 Opdrachtgever en Dankers Beveiligingsdienst moeten beide het contract schriftelijk ondertekenen voor uitvoering van de dienstverlening.
2.3 Bij aanvaarding van de opdracht zal de opdrachtgever aan Dankers Beveiligingsdienst. alle gegevens verstrekken, die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
De opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt verhinderd of tegengewerkt.
2.4 Dankers Beveiligingsdienst behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren.
2.5 Dankers Beveiligingsdienst zal de aan haar gegeven opdracht naar beste vermogen uitvoeren.
Daarbij kan evenwel nooit gegarandeerd worden, dat het aan de opdrachtgever voor ogen staande doel kan worden gerealiseerd.

Terug naar boven

Artikel 3. Uitvoering werkzaamheden
3.1 Dankers Beveiligingsdienst is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van zijn gedragscode en de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 
3.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Dankers Beveiligingsdienst de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Dankers Beveiligingsdienst blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden. 
3.3 De bepalingen van deze voorwaarden die gelden voor het personeel van Dankers Beveiligingsdienst zijn eveneens van toepassing op de in artikel 3.2 genoemde derden. 
3.4 Na de uitvoering van de opdracht zal Dankers Beveiligingsdienst. aan de opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling rapport uitbrengen.
3.5 Het rapport is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever.
Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
Behoudens hetgeen hierover in wettelijke bepalingen is opgenomen, mag het rapport in geen geval aan derden worden voorgelezen of ter inzage worden afgegeven of in afschrift worden uitgereikt, mits hiervoor schriftelijke toestemming door Dankers Beveiligingsdienst is verleend.
3.6 Dankers Beveiligingsdienst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor acties of maatregelen, die door een opdrachtgever op basis van het rapport tegen derden worden genomen.
Indien Dankers Beveiligingsdienst ter zake verantwoordelijk wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtgever Dankers Beveiligingsdienst van elke aansprakelijkheid.
3.7 Dankers Beveiligingsdienst is niet verplicht de bronnen waaruit zij bij het opstellen van haar rapport heeft geput bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.
3.8 De werktijden op een dienst worden in onderling overleg met de opdrachtgever en Dankers Beveiligingsdienst bepaald. 
3.9 Dankers Beveiligingsdienst voert zijn werkzaamheden uit in zijn eigen bedrijfskleding mits hier schriftelijk een andere overeenkomst voor is opgesteld.

Terug naar boven

Artikel 4. Onderzoeken
4.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van Dankers Beveiligingsdienst een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben. 
4.2 Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt. 
4.3 Indien personeel van Dankers Beveiligingsdienst een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Dankers Beveiligingsdienst alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Dankers Beveiligingsdienst en zijn personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Dankers Beveiligingsdienst of zijn personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken. 
4.4 Na de uitvoering van een onderzoek zal Dankers Beveiligingsdienst aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van zijn bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Dankers Beveiligingsdienst afkomstig. 
4.5 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van Dankers Beveiligingsdienst en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt. 
4.6 Dankers Beveiligingsdienst is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Terug naar boven

Artikel 5. Informatieplicht
5.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Dankers Beveiligingsdienst te verstrekken. De opdrachtgever zal Dankers Beveiligingsdienst zonodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren. 
5.2 De opdrachtgever verplicht zich Dankers Beveiligingsdienst op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt mits is overeengekomen met Dankers Beveiligingsdienst.
5.3 Dankers Beveiligingsdienst is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de opdrachtgever van waarnemingen. Dankers Beveiligingsdienst brengt na het einde van iedere dienst een schriftelijke of mondelinge rapportage uit aan de opdrachtgever ter informatie van de bevindingen en werkzaamheden.

Terug naar boven

Artikel 6. Zorgplicht
6.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel Dankers Beveiligingsdienst als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

Terug naar boven

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht
7.1 Zoals ook in zijn gedragscode vastgelegd is Dankers Beveiligingsdienst verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever. 
7.2 Dankers Beveiligingsdienst legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan de in artikel 3.2 genoemde derden. 
7.3 De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

Terug naar boven

Artikel 8. Betaling
8.1 Dankers Beveiligingsdienst heeft het recht contante betaling van de factuur te verlangen. Indien Dankers Beveiligingsdienst dat verlangt, is de opdrachtgever verplicht de totale prijs voor de te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen of een andere genoegzame zekerheid te verstrekken. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Dankers Beveiligingsdienst vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Dankers Beveiligingsdienst op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 
8.2 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening. 
8.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Dankers Beveiligingsdienst gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten. 
8.4 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
8.5 Wanneer personeel van Dankers Beveiligingsdienst over de verrichtte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden. 
8.6 Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is Dankers Beveiligingsdienst bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
8.7 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Dankers Beveiligingsdienst over het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

Terug naar boven

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Dankers Beveiligingsdienst onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Dankers Beveiligingsdienst of diens leveranciers.

Terug naar boven

Artikel 10. Beëindigen samenwerking (opschorting en ontbinding)
10.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Dankers Beveiligingsdienst gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Dankers Beveiligingsdienst tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 
10.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Dankers Beveiligingsdienst gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Dankers Beveiligingsdienst te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Dankers Beveiligingsdienst gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden. 
10.3 Als tijdens de uivoering van de overeenkomst blijkt dat Dankers Beveiligingsdienst in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Dankers Beveiligingsdienst gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. 
10.4 In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover Dankers Beveiligingsdienst verplicht tot onmiddellijke betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.

Terug naar boven

Artikel 11. Voorzienbare schade
11.1 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Dankers Beveiligingsdienst of aan zijn personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Dankers Beveiligingsdienst niet in kennis heeft gesteld. 
11.2 Zowel bij het aangaan van de overeenkomst, als gedurende de uitvoering daarvan, is Dankers Beveiligingsdienst gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 11.1 omschreven voorzienbare schade.

Terug naar boven

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Dankers Beveiligingsdienst is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Dankers Beveiligingsdienst en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 
12.2 Indien Dankers Beveiligingsdienst ingevolge artikel 12.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. 
12.3 Dankers Beveiligingsdienst is nimmer aansprakelijk voor andere dan de in artikel 12.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.
12.4 Dankers Beveiligingsdienst is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Dankers Beveiligingsdienst te verrichten diensten zijn vastgesteld en uitgevoerd. 
12.5 Indien de opdrachtgever op enig moment door derden aansprakelijk wordt gesteld voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de door Dankers Beveiligingsdienst met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is de opdrachtgever verplicht binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Dankers Beveiligingsdienst en zal de opdrachtgever ter zake geen actie of maatregelen ondernemen dan in overleg met Dankers Beveiligingsdienst, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3, jegens Dankers Beveiligingsdienst geen enkele aanspraak geldend zal kunnen maken.

Terug naar boven

Artikel 13. Vrijwaring
13.1 De opdrachtgever vrijwaart Dankers Beveiligingsdienst voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover Dankers Beveiligingsdienst worden uitgeoefend. 
13.2 Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

Terug naar boven

Artikel 14. Rechtskeuze
14.1 Op de overeenkomsten tussen Dankers Beveiligingsdienst en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onder voorbehoud van het recht van Dankers Beveiligingsdienst om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Terug naar boven